Capt. Kamal chadha, MD Marex Media Pvt. Ltd, Mumbai